Všeobecná ustanovení

 • Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi hotelem NUTREND World, společností NUTREND DS, a.s., Chválkovice 604, Olomouc 779 00, IČO: 25853902, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1086 (dále jen „Hotel“) a objednatelem služby, popř. třetí osobou (dále jen „klient“), v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Klient je oprávněn využívat online služby hotelu pouze v případě, že se obeznámil s VOP a souhlasí s nimi. Klient je povinen se vždy s VOP seznámit, a to v případě i častých, opakovaných rezervací či nákupů. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo jednostranně tyto VOP změnit, přičemž nové VOP vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Stvrzením VOP Klient bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Hotel taktéž žádá Klienta, aby online služby hotelu nevyužíval, pokud s jeho podmínkami nesouhlasí.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Vymezení pojmů

 • Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel (NUTREND DS, a.s.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo poskytuje služby.
 • Objednatel služby nebo též objednatel – (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.
 • Příjemce služby nebo též příjemce – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.
 • Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.
 • Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
 • Poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v informacích přímo na poukazu a na internetových stránkách www.nutrendworld.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Poukaz se následně předkládá ke kontrole pověřené osobě na místě konání služby.
 • Rezervace služeb cestovního ruchu znamená objednání, zakoupení, zaplacení a rezervování služeb cestovního ruchu.

Objednávka

 • Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v hotelu NUTREND World) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

Objednáno může být ubytování, wellness nebo dárkový poukaz na služby hotelem nabízené.

Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

 • Během online rezervace, kdy Klient zadá údaje o délce pobytu do rezervačního formuláře, má možnost vyhledat si aktuálně volné ubytovací kapacity včetně příslušných cen.
 • Po výběru termínu, typu pokoje a případných doplňkových služeb vyplní Klient další požadované údaje.
 • Po vyplnění údajů, realizaci úhrady a prověření údajů Klienta mu bude zasláno na ním zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedení rezervace s uvedeným číslem rezervace. Toto číslo rezervace slouží do budoucna jako údaj pro případné provedení jakýchkoli změn nebo storna dané rezervace. Klient je povinen si toto číslo uchovat. Klient je oprávněn službu čerpat pouze v uvedeném termínu na rezervaci.
 • Dárkový poukaz lze využít k čerpání služby uvedené na dárkovém poukazu. Přesnější popis služby lze získat na internetových stránkách www.nutrendworld.cz nebo telefonicky či e-mailem na hotelové recepci NUTREND World. Výměna poukazu (služby) je možná pouze po domluvě s vedoucím pracovníkem recepce v závislosti na aktuální dostupnosti dané služby. Nevzniká na ni automatický nárok. Standardní doba platnosti poukazu je 6 měsíců od data pořízení.
 • Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. IV. odst. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 • Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit poukaz za protihodnotu ve formě peněz.
 • Dárkový poukaz obsahuje unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu. Objednatel, či Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda je služba využívána oprávněnou osobou, která si poukaz zakoupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.
 • Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti poukazu, resp. doby platnosti stanovené na poukazu, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 2 týdnů před požadovaným termínem využití služby. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétní služby, její případnou sezónnost a aktuální vytíženost.
 • Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby, konkrétně Prohlášení o zdravotní způsobilosti, kde příjemce služby prohlašuje, že je zdravotně způsobilý pro absolvování služby, tj. příslušné masáže.

Cena a platební podmínky

 • Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře. Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.nutrendworld.cz.
 • Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
 • Úhradu za pobyt rezervovaný Klientem je Klient povinen uhradit v plné výši při online rezervaci platbou kartou. Z uvedeného důvodu je při online rezervaci vyžadováno číslo debetní/kreditní karty. Potvrzením rezervace dává Klient souhlas s provedením platby za rezervovaný pobyt v plné výši ve prospěch Hotelu nebo platbu sám provede skrz online platební bránu. Celková cena za pobyt je neprodleně připsána ve prospěch bankovního účtu Hotelu.
 • Hotel respektuje etické principy a soukromí klienta. Rezervační systém tak využívá techniky šifrování citlivých dat a údajů, a tím garantuje bezpečnost poskytnutých údajů získaných během rezervace a platby.
 • Klient dále Hotelu dává svolení na ověření si poskytnutých informací o kreditní/debetní kartě u banky či společnosti, která kartu vydala.
 • K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.nutrendworld.cz. K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

Změna nebo zrušení rezervace ubytování v hotelu NUTREND World

 • Jakékoli změny již provedené online rezervace ze strany Klienta jsou možné uskutečnit elektronicky po zadání e-mailové adresy uvedené během online rezervace a čísla rezervace přiděleném a zaslaném Klientovi při online rezervaci. Dále písemně, telefonicky nebo e-mailem skrze rezervační oddělení Hotelu na e-mailové adrese , telefonním čísle +420 583 842 501 a adrese NUTREND World, Chválkovice 604, 779 00 Olomouc. Při požadavku na jakoukoli změnu rezervace musí Klient uvést své číslo rezervace.
 • Pokud Klient požaduje změnu již uskutečněné online rezervace, které nelze z kapacitních nebo jiných provozních důvodů vyhovět, Hotel vyvine veškeré úsilí na vyhovění požadavku Klienta, avšak není povinen danému požadavku na změnu vyhovět a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či jakékoli jiné plnění ze strany Hotelu z důvodu neuskutečnění změny sjednané online rezervace.
 • V případě odstoupení Klienta od smlouvy a zrušení rezervace vzniká Hotelu nárok na storno poplatek:
 • V případě „refundable reservation“ může být rezervace zrušena bezplatně nejpozději 1 den (24hod) před datem příjezdu. V případě změny či zrušení rezervace méně než 1 den (24hod) před datem příjezdu bude Klientovi účtován poplatek 100 % celkové ceny.
 • V případě „non-refundable reservation“ je storno poplatek při změně nebo nedostavení se do hotelu v den příjezdu účtován ve výši 100 % celkové ceny.
 • Pokud Klient na rezervovaný pobyt nenastoupí, vzniká tak Hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaných a potvrzených služeb.
 • Pokud Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení Klienta na rezervovaný pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí atd.) je Hotel oprávněn vzdát se nároku na úhradu storno poplatku po předložení důvěryhodného důkazu o vážné příčině odstoupení.
 • Pokud Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupí na pobyt, zašle Hotel Klientovi písemné oznámení na Klientem uvedenou e-mailovou adresu o uplatnění nároku Hotelu na storno poplatek a jeho výši ve smyslu těchto VOP do 14 dnů ode dne, kdy Klient odstoupil od smlouvy a zrušil rezervaci, částečně odstoupil od smlouvy a částečně zrušil rezervaci anebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení Klienta na pobyt.
 • Klient potvrzením objednávky a vyjádřením souhlasu s těmito VOP souhlasí a bere na vědomí, že Hotel je oprávněn v případě, kdy Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupení na pobyt, jednostranně započítat pohledávku Klienta na vrácení ním uhrazené ceny pobytu při uskutečnění online rezervace pobytu vůči pohledávce Hotelu na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto VOP. Suma přesahující vzájemné pohledávky Klienta nad pohledávkami Hotelu vůči Klientovi bude uhrazena bankovním převodem na účet Klienta, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu při online rezervaci pobytu, a to do 30 pracovních dnů následujících ode dne, kdy Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupí na pobyt. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu Klientovi hradí Klient.

Storno rezervace služeb z dárkového poukazu:

Příjemcem služby:

Poskytovatelem služeb:

 • Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
 • Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín.
 • Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (výpadek dodávky energií apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

 • Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
 • Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku zamlčení zdravotního problému či těhotenství při vyplňování informovaného souhlasu klienta.
 • Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.
 • Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s poukazem pro tento typ služby určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem poukazu v e-mailové závazné rezervaci) a poukaz předložit ke kontrole dodavateli služeb na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.
 • Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
 • Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.
 • Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb v rámci čerpání služeb z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby nebo prostřednictvím poukazu.
 • Příjemce služby má možnost dokoupit a čerpat u dodavatele služeb další dodatečné služby, nad rámec Služeb, čerpaných na základě poukazu, v závislosti na dostupnosti, vždy však pouze na základě přímé domluvy. Příjemce služby je v tomto případě povinen uhradit přímo poskytovateli služeb aktuální cenu těchto dodatečných služeb, platnou v den využití Služby, čerpané na základě poukazu. Poskytovatel služeb není povinen poskytnout jakékoli dodatečné služby, nad rámec poukazu.

Reklamace

 • Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v poukazu v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
 • Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
 • Zákazník je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo rezervace či poukazu a popsat vady poskytnuté služby.
 • Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 • Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli (příjemci služby) dárkový poukaz, je objednatel (příjemce služby) povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.
 • V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

Odstoupení od smlouvy

 • Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí dárkového poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto zážitek na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.
 • Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve, než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

Další ustanovení