1. Předmět všeobecných podmínek

 

  • Hotel Nutrend World, a.s., Chválkovice 604, Olomouc 779 00, IČO: 607 93 678, zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1086 (dále jen „Hotel“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vztahující se na online rezervace a platební a storno podmínky ubytovacích služeb poskytovaných Hotelem jiným fyzickým osobám (dále jen „Klient“), které upravují smluvní vztahy mezi Hotelem a Klientem.
  • Klient je oprávněn využívat online rezervace pouze v případě, že se obeznámil s VOP a souhlasí s nimi. Klient je povinen se vždy s VOP seznámit, a to v případě i častých, opakovaných rezervací. Provozovatel hotelu si vyhrazuje právo jednostranně tyto VOP změnit, přičemž nové VOP vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Potvrzením rezervace Klient bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Provozovatel taktéž žádá Klienta, aby online rezervační systém nevyužíval, pokud s jeho podmínkami nesouhlasí.
  • Využíváním online rezervačního systému Klient čestně prohlašuje, že je starší 18 let a je tak způsobilý jednat ve vlastním jméně.

 

  1. Rezervace ubytování v hotelu Nutrend World

 

2.1. Během online rezervace, kdy Klient zadá údaje o délce pobytu do rezervačního formuláře, má možnost vyhledat si aktuálně volné ubytovací kapacity včetně příslušných cen. Po výběru termínu, typu pokoje a případných doplňkových služeb vyplní Klient další požadované údaje.

2.2. Po vyplnění údajů, realizaci úhrady a prověření údajů Klienta mu bude zasláno na ním zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedení rezervace s uvedeným číslem rezervace. Toto číslo rezervace slouží do budoucna jako údaj pro případné provedení jakýchkoli změn nebo storna dané rezervace. Klient je povinen si toto číslo uchovat. 

 

  1. Platba

 

3.1. Úhradu za pobyt rezervovaný Klientem je Klient povinen uhradit v plné výši při online rezervaci platbou kartou. Z uvedeného důvodu je při online rezervaci vyžadováno číslo debetní/kreditní karty. Potvrzením rezervace dává Klient souhlas s provedením platby za rezervovaný pobyt v plné výši ve prospěch Hotelu. Celková cena za pobyt je neprodleně připsána ve prospěch bankovního účtu Hotelu.

3.2. Hotel respektuje etické principy a soukromí klienta. Rezervační systém tak využívá techniky šifrování citlivých dat a údajů, a tím garantuje bezpečnost poskytnutých údajů získaných během rezervace a platby.

3.3. Klient dále Hotelu dává svolení na ověření si poskytnutých informací o kreditní/debetní kartě u banky či společnosti, která kartu vydala.

 

 

  1. Změna nebo zrušení rezervace ubytování v hotelu Nutrend World

4.1. Jakékoli změny již provedené online rezervace ze strany Klienta jsou možné uskutečnit elektronicky po zadání e-mailové adresy uvedené během online rezervace a čísla rezervace přiděleném a zaslaném Klientovi při online rezervaci. Dále písemně, telefonicky nebo e-mailem skrze rezervační oddělení Hotelu na e-mailové adrese recepce@nutrendworld.cz, telefonním čísle +420 583 842 501 a adrese Nutrend World, a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc. Při požadavku na jakoukoli změnu rezervace musí Klient uvést své číslo rezervace.

4.2. Pokud Klient požaduje změnu již uskutečněné online rezervace, které nelze z kapacitních nebo jiných provozních důvodů vyhovět, Hotel vyvine veškeré úsilí na vyhovění požadavku Klienta, avšak není povinen danému požadavku na změnu vyhovět a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či jakékoli jiné plnění ze strany Hotelu z důvodu neuskutečnění změny sjednané online rezervace.

4.3. V případě odstoupení Klienta od smlouvy a zrušení rezervace vzniká Hotelu nárok na storno poplatek:

V případě „refundable reservation“ může být rezervace zrušena bezplatně nejpozději 1 den (24hod) před datem příjezdu. V případě změny či zrušení rezervace méně než 1 den (24hod) před datem příjezdu bude Klientovi účtován poplatek 100 % celkové ceny.

V případě „non-refundable reservation“ je storno poplatek při změně nebo nedostavení se do hotelu v den příjezdu účtován ve výši 100 % celkové ceny.

4.4. Pokud Klient na rezervovaný pobyt nenastoupí, vzniká tak Hotelu nárok na storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednaných a potvrzených služeb.

4.5. Pokud Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace nebo nenastoupení Klienta na rezervovaný pobyt v mimořádných případech (nemoc, úmrtí, atd.) je Hotel oprávněn vzdát se nároku na úhradu storno poplatku po předložení důvěryhodného důkazu o vážné příčině odstoupení.

4.6. Pokud Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupí na pobyt, zašle Hotel Klientovi písemné oznámení na Klientem uvedenou e-mailovou adresu o uplatnění nároku Hotelu na storno poplatek a jeho výši ve smyslu těchto VOP do 14 dnů ode dne, kdy Klient odstoupil od smlouvy a zrušil rezervaci, částečně odstoupil od smlouvy a částečně zrušil rezervaci anebo ode dne začátku pobytu v případě nenastoupení Klienta na pobyt.

4.7. Klient potvrzením objednávky a vyjádřením souhlasu s těmito VOP souhlasí a bere na vědomí, že Hotel je oprávněn v případě, kdy Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupení na pobyt, jednostranně započítat pohledávku Klienta na vrácení ním uhrazené ceny pobytu při uskutečnění online rezervace pobytu vůči pohledávce Hotelu na úhradu storno poplatku ve výši uvedené v těchto VOP. Suma přesahující vzájemné pohledávky Klienta nad pohledávkami Hotelu vůči Klientovi bude uhrazena bankovním převodem na účet Klienta, ze kterého byla realizována úhrada ceny pobytu při online rezervaci pobytu, a to do 30 pracovních dnů následujících ode dne, kdy Klient odstoupí od smlouvy a zruší rezervaci anebo v případě částečného odstoupení od smlouvy a částečného zrušení rezervace anebo nenastoupí na pobyt. Bankovní poplatky spojené s vrácením ceny pobytu Klientovi hradí Klient.

 

 

 

 

  1. Další ustanovení

 

5.1. V případě nejasností nebo otázek při online rezervaci má Klient možnost obrátit se na recepci Hotelu na telefonní číslo +420 583 842 501 nebo na e-mailovou adresu recepce@nutrendworld.cz.

5.2. V případě dalších požadavků (postýlka, pozdní nástup atd.), je Klient oprávněn se obrátit na recepci Hotelu  na telefonní číslo +420 583 842 501 nebo na e-mailovou adresu recepce@nutrendworld.cz.

5.3. Pokud by se některé z ustanovení těchto VOP stalo neplatným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost nebo neúčinnost platnosti a účinnosti ostatních ustanovení těchto VOP.

5.4. Klient potvrzením online rezervace vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat. Hotel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP.

5.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.4.2019.