Ubytovací řád

Hotel NUTREND World, patřící společnosti NUTREND D.S., a.s. se sídlem Chválkovice 604, Olomouc 779 00, IČO: 258 53 902 (dále jen „NUTREND World“).

(platnost od 1. června 2021)

 

1.  Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.

2.  Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

3.  Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši.

4.  Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.

5.  Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14.00 do 23.30 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14.00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

6.  Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 23.30 hod není hotel povinen ubytovat.

7.  Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

 

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného


8.  Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy a to do maximální výše 50 tisíc. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích. Rádi bychom Vás informovali, že hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.

9.  Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

10.  Vzhledem k tomu, že hotel nedisponuje hlídaným parkovištěm, nenese odpovědnost za škody, které vzniknou na motorovém vozidle nebo jiném dopravním prostředku ubytovaného hosta na parkovišti před hotelem.

 

Obecná pravidla ubytování


11.  K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8.00 do 22.00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

12.  V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Je nezbytné takový úraz bezprostředně nahlásit na recepci hotelu.

13.  Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit. Zákaz kouření platí i na letní zahrádce před hotelem a také na terasách pokojů SUNSET. V případě porušení zákazu Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 2500 Kč (100 €). Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

14.  Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi ve všech prostorách hotelu.

15.  Psi a kočky mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje hotelová pravidla. Jiná zvířata než psi a kočky, nejsou povolena. Hotel má právo odmítnout ubytovat hosta se psem nadměrné velikosti. Pes nebo kočka nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách hotelu. Pes nebo kočka nesmí užívat nábytek na pokoji ani v prostorách hotelu. Cena za pobyt psa/kočky se účtuje podle platného ceníku 750 Kč (31 €).

16.  Parkovaní vozidel je možné na parkovišti hotelu. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.

17.  Od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.

18.  V případě, že host nerespektuje od 22.00 do 7.00 noční klid, má hotel právo hosta vystěhovat.

19.  Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

20.  Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

21.  V prostorách hotelové recepce a restaurace není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

22.  Pro případ, že má host zájem přiletět helikoptérou, či jiným nestandardním dopravním prostředkem, zavazuje se o této skutečnosti informovat hotel nejpozději 2 dny před příjezdem. Objednatel nese odpovědnost za případné škody způsobené příjezdem, odjezdem, přistáním či odletem.

23.  Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.

24.  Hosté jsou povinni seznámit se s hotelovým řádem a dodržovat ustanovení tohoto hotelového řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

25.  Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

 

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu


26.  Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

27.  Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

28.  Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku a zařízení pokoje.

29.  Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně na hotelové recepci.

30.  Případné újmy na zdraví, ke kterým dojde v prostorách hotelu nebo na hotelovém pokoji je host povinen neprodleně ohlásit na hotelové recepci.

31.  O úrazu bude sepsán písemný záznam.

32.  Hotel resp. osoba hotelem k tomu oprávněna, může hostu podat léčivo z lékárničky dle výběru zletilého hosta či třetí zletilé osoby pro hosta, a to pouze na výslovný pokyn takového hosta či osoby. Riziko spojené s podáním takových léčiv, jako i případné riziko kontraindikace, nese žadatel o vydání léčiva.

 

Odjezd z hotelu


33.  Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10.30 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část.

34.  Ponechá-li host své osobní věci na pokoji po uplynutí doby check outu (10.30) posledního dne pobytu a nereaguje na upozornění k vystěhování, je hotel oprávněn pokoj vyklidit a věci uschovat na hotelu.

35.  Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat hotelovou kartu a kartu z minibaru.

36.  Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

37.  Host je povinen uhradit zkonzumované nápoje a občerstvení z pokojového minibaru.

38.  V případě ztráty hotelové karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztracenou kartu je hostu účtován poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.

 

Wellness a Spa


39.  Host je povinen před absolvování masáže podepsat informovaný souhlas týkající se jeho zdravotního stavu.

40.  Bez podepsání informovaného souhlasu nemůže host absolvovat masáž.

41.  Do wellness vstupuje každý host na vlastní riziko a na vlastní zodpovědnost.

42.  Host před vstupem do wellness prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu.

43.  Host před vstupem do wellness prohlašuje, že netrpí kožními nebo jinými přenosnými nemocemi.

44.  Finská sauna se doporučuje pouze zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními mohou používat saunu po odborné poradě s lékařem.

45.  Osoby mladší 15 let mohou do sauny pouze za doprovodu osoby starší 18 let.

46.  Za případné zranění hostů nenese provozovatel wellness zodpovědnost.

47.  Host odpovídá za škodu na majetku provozovatele wellness způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním a je tuto škodu povinen provozovateli wellness uhradit.

 

Dárkové poukazy


48. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze.

49.  Dárkový poukaz je nutné využít jednorázově a v plné výši.

50.  Bez předložení dárkového poukazu nebude poskytnuta služba.

51.  Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

 

Reklamační řád

Hotel NUTREND World, patřící společnosti NUTREND D.S., a.s. se sídlem Chválkovice 604, Olomouc 779 00, IČO: 258 53 902 (dále jen „NUTREND World“).

 

1. Předmět


1.1.   Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti NUTREND World za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici také na webových stránkách NUTREND World – www.nutrendworld.cz.

 

2. Uplatňování reklamací


2.1.   V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi právo reklamace. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v provozovně NUTREND World, kde reklamované služby či zboží zakoupil.

2.2.   Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnutí služby. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

2.3.   Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do 24 měsíců u zboží, do 24 hodin ode dne poskytnutí služby – wellness procedury (masáže atp.) a do 6 měsíců u ostatních služeb, zaniknou. Stravu lze reklamovat pouze před jejím zkonzumováním. Při reklamaci poskytovaných služeb musí host vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

2.4.   Reklamaci může zákazník uplatnit ústně na provozovně ve Chválkovicích 604 nebo písemně, a to buď na adrese NUTREND World, a.s., Chválkovice 604, Olomouc 779 00 nebo na e-mailové adrese .

2.5.   Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, trvalé bydliště, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace. V případě zakoupeného zboží je zákazník povinen jej při reklamaci předložit.

2.6.   Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je hotelem pověřený zástupce povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje a dále datum. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce hotelu i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

2.7.   Jestliže zákazník zároveň předá NUTREND World písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.

2.8.   Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném či úplném využití služeb.

 

3. Vyřizování reklamací


3.1.   NUTREND World má povinnost zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a v případě reklamovaného zboží včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2.   Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění související se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

3.3.   V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.1 reklamačního řádu.

 

4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací


4.1.   Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zaměstnanci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

 

5. Způsoby vyřízení reklamace


5.1.   V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo reklamovaného zboží, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka domáhat se v zákonem stanovených případech odstoupení od smlouvy.

5.2.   V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3.   Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má host právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

5.4.   V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje hosta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním hosta na jiný pokoj.

5.5.   V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla oprávněným zaměstnancem odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu hosta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro hosta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl host pracovníkem upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 5.2. tohoto článku.

5.6.   Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu NUTREND World nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a NUTREND World zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 

6. Ostatní ustanovení


6.1.   V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2.   V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

 

7. Závěrečná ustanovení


7.1.   Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. dubna 2019.

7.2.   Tento reklamační řád bude vyvěšen na internetových stránkách NUTREND World – www.nutrendworld.cz